Home » Ayyappa Swamy Kannada songs

Ayyappa Swamy Kannada songs

Harivarasanam Viswamohanam Kannada Lyrics

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ – ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ
ಹರಿದದೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಂ
ಅರಿವಿಮರ್ಧನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಂ
ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಂ
ಅರುಣಭಾಸುರಮ್ ಭೂತನಾಯಕಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಪ್ರಣಯಸತ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಂ
ಪ್ರಣತಕಲ್ಪಕಂ ಸುಪ್ರಭಾಂಜಿತಮ್
ಪ್ರಣವಮನ್ಧಿರಮ್ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ